top of page

Kontingent for sæsonen 2023/2024

HBA Priser 2022-2023.JPG

Husk at kontingent skal betales senest 14 dage før første undervisningstime. Ved sæsonstarten 2023/2024 skal kontingentet således være indbetalt senest den 19. august 2023.

Kontingentet indbetales ved overførsel til Holbæk Ballet Akademis konto i Danske Bank: Reg.nr. 3409 Konto: 0011661955. Husk at angive elevens fulde navn og betalingsperioden.

Betalingsbetingelser

Enhver elev hos Holbæk Ballet Akademi skal betale kontingent for sin deltagelse i balletundervisningen. Tilmelding til deltagelse i undervisningen hos Holbæk Ballet Akademi er personligt, og kan ikke benyttes af andre end eleven.

Er eleven under 18 år, kan man kun blive elev hos Holbæk Ballet Akademi, hvis en myndig person – f.eks. forældre eller værge – tilmelder eleven for den myndige persons regning. Den myndige person hæfter for ethvert krav Holbæk Ballet Akademi måtte have i relation til den umyndiges deltagelse i undervisningen.

Sæsonen løber årligt fra 1. september til udgangen af maj måned. Fra den dato en elev tilmeldes undervisningen er tilmeldingen bindende, og eleven er forpligtet til at betale kontingent for resten af sæsonen, uanset om eleven ikke fortsat deltager i undervisningen.

Eleven kan vælge at opdele betalingen i tre indbetalinger, som løbende dækker tre måneders undervisning, eller at foretage en samlet betaling for en hel sæson à 9 måneder.

Alle betalinger er forudbetalinger og indbetaling af kontingent skal ske senest 14 dage før første undervisningstime. Er kontingentet ikke betalt, kan eleven ikke modtage undervisning, ligesom Holbæk Ballet Akademi forbeholder sig ret til at opkræve renter for den manglende betaling i henhold til rentelovens regler herom.

Ved tilmelding i løbet af en 3-måneders periode beregnes et forholdsmæssigt kontingent svarende til antal undervisningsgange, der resterer i den pågældende periode. Dertil kommer et administrationsgebyr på 100 kr.

Kontingenter indbetales ved overførsel til Holbæk Ballet Akademis konto i Dansk Bank: Reg.nr. 3409 Konto: 0011661955 med angivelse af elevens fulde navn og betalingsperioden.

Udmelding skal for at være gyldig ske ved skriftlig henvendelse til info@holbaekballet.dk. Ved udmelding tilbagebetales ikke allerede indbetalt kontingent.

Generelt

I tilfælde af underviserens sygdom vil det så vidt muligt forsøges at sikre, at undervisningen foretages på et andet tidspunkt. Såfremt der ikke kan findes et passende tidspunkt til erstatningsundervisning, vil undervisningen være at betragte som endeligt aflyst, og eleverne vil ikke blive refunderet kontingent for aflyste undervisningsgange.

Al træning hos Holbæk Ballet Akademi sker på elevens eget ansvar, uanset om undervisningen foregår i Holbæk Ballet Akademis lokaler eller i forbindelse med et arrangement udenfor huset. Eleverne og deres forældre er selv ansvarlige for at sikre, at de har en helbredstilstand, der tillader, at de deltager i undervisningen. Holbæk Ballet Akademi bærer således intet ansvar for elevernes sundhed eller andre forhold, som relaterer sig til elevernes psykiske eller fysiske forhold. Holbæk Ballet Akademi tager heller ikke ansvar for personskader hos elever som følge af ulykker eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger. Den til enhver tid gældende danske erstatningsret på området gælder derudover i det hele for Holbæk Ballet Akademis ansvar.

Holbæk Ballet Akademi kan ikke holdes ansvarlig for elevernes genstande og værdier, idet alle elever selvstændigt skal sørge for at holde øje med egne værdigenstande i forbindelse med undervisningen.

bottom of page